metrechthypotheken
Home
Over ons
Samenwonen
Echtscheiding
Alimentatie
Bedrijfsovername
Contact
hypotheek & juridisch advies
Echtscheiding
                   
 
                        Hypotheek en Echtscheiding
 
Een echtscheiding is een nare gebeurtenis die de nodige consequenties met zich meebrengt. Niet alleen heeft dit de nodige gevolgen voor de onderlinge verhoudingen tussen de voormalige echtelieden; vaak zal een van de echtelieden, of beide echtelieden de gezamenlijke woning verlaten, dan wel dient deze verkocht te worden.
 
Als een van de echtelieden in de woning wil blijven wonen, zal hij/zij in de meeste gevallen de ander moeten uitkopen. Afhankelijk van de overwaarde zal degene die de woning krijgt toegedeeld een hypothecaire lening moeten afsluiten om zodoende de afkoopsom van de ander te kunnen voldoen. De extra hypotheeklasten en de lasten voor eventuele financiële bijproducten zijn van directe invloed op de hoogte van de te betalen partner- en kinderalimentatie. Immers deze extra lasten zorgen ervoor dat de draagkracht van de alimentatieplichtige afneemt.
 
Soms is het verstandig om de aanspraken voor partneralimentatie af te kopen, waardoor degene die recht heeft op de afkoopsom een hoger bedrag ineens ontvangt. Dit kan verstandig als de alimentatiegerechtigde een laag inkomen heeft, en hij/zij een woning wil kopen. Bij de vaststelling van het inkomen worden partneralimentatie-aanspraken niet in aanmerking genomen, zodat een woning verder buiten bereik blijven. De directe afkoop van partneralimentatie-aanspraken kan een oplossing bieden, aangezien in dat geval een lagere financiering benodigd is. Ook kunnen partijen, als er kinderen zijn, er belang bij hebben om in onderling overleg verschuivingen tussen de aanspraken uit hoofde van de verdeling van de goederengemeenschap en de hoogte van de kinderalimentatie door te voeren om zodoende fiscaal voordeel te genereren.
 
De vraagstukken van de verdeling van de goederengemeenschap en de vaststelling van de kinder- en partneralimentatie zijn vraagstukken die u samen met uw advocaat bespreekt. Doordat metrechthypotheken tevens advocaat is, is metrechthypotheken de aangewezen hypotheekadviseur en advocaat om u bij uw echtscheiding bij te staan.
 
De meerwaarde van metrechthypotheken is daarbij niet uitsluitend beperkt tot gevallen waarbij partijen gezamenlijk tot oplossingen trachten te komen. Een goed vastgestelde hypotheek kan ertoe leiden dat de draagkracht van de alimentatieplichtige zoveel mogelijk wordt beperkt, waardoor de alimentatiebetalingen tot een minimum wordt beperkt. Metrechthypotheken houdt evenwel de grenzen van de woonlasten scherp in de gaten, zodat u niet in de financiële problemen geraakt door de hypotheek.
 
Of het om een geregelde echtscheiding gaat, of om een echtscheiding op tegenspraak, in beide gevallen heeft metrechthypotheken een meerwaarde nu metrechthypotheken zowel de juridische als ook de hypothecaire begeleiding van de echtscheiding voor haar rekening neemt.
 
Beide trajecten in goede handen, metrechthypotheken is het antwoord!  
                       
HomeOver onsSamenwonenEchtscheidingAlimentatieBedrijfsovernameContact